ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ

ปรับปรุงล่าสุด: 21 มกราคม 2019

คำนำ

Exhibitt ("Exhibitt" "เรา" หรือ "แพลตฟอร์ม") เป็นผู้อำนวยการสำหรับการลงรายการ ซื้อ ขาย งานศิลปะ และการว่าจ้างศิลปิน ผ่านบริการ ("บริการ") กรุณาอ่านเงื่อนไขในการใช้บริการ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "เงื่อนไข" หรือ "ข้อกำหนด") การใช้บริการถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไข ซึ่งถือว่าเป็นข้อตกลงระหว่างคุณและ Exhibitt อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

การเปลี่ยนแปลง

Exhibitt ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ในการแก้ไข เลิกล้ม หรือยุติบริการ และเงื่อนไขได้ทุกเวลา โดยที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า หากเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลง คุณจะได้รับการแจ้งเตือน การใช้บริการต่อหลังจากการเปลี่ยนแปลงถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไข ซึ่งจะปกครองการใช้บริการทั้งหมดของ Exhibitt

ผู้ใช้

ทุกคนที่ใช้บริการของแพลตฟอร์มจะถูกกำหนดเป็นผู้ใช้ ("ผู้ใช้")

การลงทะเบียน

ในการที่จะลงงานศิลปะ ("งานศิลปะ") คุณจะต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียน ("ลงทะเบียน") การลงทะเบียนครอบคลุมกระบวลการส่งข้อมูล ("submit") ให้กับแพลตฟอร์ม (กระบวนการทั้งหมดเรียกว่า "submission") เช่น งานศิลปะ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "คอนเทนท์") ระหว่างการ submission คุณจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลบางอย่างที่จะเป็นต่อการให้บริการกับเรา หลังจากการลงทะเบียนคุณจะถูกกำหนดสถานะผู้ใช้เป็นศิลปิน ("ศิลปิน") เงื่อนไขของผู้ใช้ครอบครองเงื่อนไขของศิลปินทั้งหมด

คุณยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมด ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ และจะคอยปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์เสมอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติบริการสถานะของศิลปินหากข้อมูลใด ๆถูกพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์

การลงรายการศิลปะ

ในฐานะศิลปิน คุณสามารถ submit งานศิลปะออริจินอล ("งานศิลปะออริจินอล") เพื่อที่จะนำแสดง ("นำแสดง") วางขาย ("วางขาย") และรับงานว่าจ้าง ("การว่าจ้าง") งานศิลปะที่ถูกสร้างด้วยการพิมพ์และสื่อดิจิทอลที่ถูกต้องตามเงื่อนไขถือว่าเป็นงานศิลปะออริจินอล (อ่านเพิ่มภายใต้หัวข้อ งานพิมพ์ และ งานดิจิทัล) แพลตฟอร์มจะยอมรับงานศิลปะที่คุณ submit ต่อเมื่อคุณได้ให้ข้อมูลทั้งหมดที่กำหนด และสอดคล้องกับเงื่อนไขของ Exhibitt หากคุณ submit งานศิลปะสำหรับการวางขาย คุณอาจจำเป็นที่จะต้องยืนยันตัวตนโดยการ submit เอกสารยืนยันตัวตนที่ถูกต้องตามกฏหมาย Exhibitt ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในการใช้บริการ

การรับประกันของศิลปิน

ศิลปินยอมรับและรับประกันว่างานศิลปะที่ศิลปิน submit (i) เป็นงานออริจินอล (ii) ศิลปินเป็นผู้สร้างงานศิลปะ (iii) ศิลปินสามารถมอบสิทธิ์ให้ Exhibitt ให้บริการ (iv) งานศิลปะและคอนเทนท์ทั้งหมดที่ศิลปิน submit ไม่ฝ่าฝืน ไม่ผิดต่อ และไม่ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือความลับทางการค้าของบุคคลที่สาม และ ไม่ละเมิดสิทธิ์ทางศีลธรรม ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ละเมิดสิทธิในการประชาสัมพันธ์ ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ทำให้เกิดผลลัพธ์ในการละเมิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ

การวางขายงานศิลปะ

ผู้ใช้สามารถซื้องานศิลปะที่ศิลปินวางขายผ่านแพลตฟอร์ม ศิลปินจะได้รับส่วนแบ่ง ("ส่วนแบ่ง") (อ่านเพิ่มภายใต้หัวข้อ ส่วนแบ่งศิลปิน) ทั้งหมดหลังจากการยืนยันว่าผู้ซื้อได้รับงานศิลปะเป็นที่เรียบร้อยตามที่เราพิจารณาตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว งานศิลปะทุกชิ้นจะมีสิทธิ์รับการคุ้มครองจากนโยบายคุ้มครองผู้ขาย และ นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อ จากพันธมิตรของเรา

Exhibitt ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการขายหากสินค้าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์

การว่าจ้าง

ศิลปินสามารถรับการว่าจ้างจากผู้ใช้ผ่านแพลตฟอร์ม (สำหรับค่าจ้าง อ่านเพิ่มภายใต้หัวข้อส่วนแบ่งศิลปิน) ก่อนเริ่มงานศิลปินจะได้รับเงินมัดจำ 35% ของจำนวนที่ศิลปินกำหนด และจะได้รับจำนวนที่เหลือในส่วนของศิลปินหลังจากงานเสร็จสมบูรณ์ และหลังจากการยืนยันว่าผู้ว่าจ้างได้รับงานศิลปะเป็นที่เรียบร้อยตามที่เราพิจารณาตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว

ศิลปินมีสิทธิ์และเสรีภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างเต็มที่ (complete creative liberty)

สิทธิ์ความเป็นเจ้าของ

งานศิลปะ งานพิมพ์ งานดิจิทอล การว่าจ้าง คอนเทนท์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกคุ้มครองด้วยกฏหมายเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดของงานที่ถูกสร้างผ่านระบบการว่าจ้างของ Exhibitt จะอยู่ที่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน

การประชาสัมพันธ์ และการตลาด

คุณในฐานะศิลปินยอมรับว่า Exhibitt มีสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้กับงานศิลปะ รวมถึงการนำแสดง ผลักดัน และการลดราคา คุณมีสิทธิ์เสมอในการยุติการบริการโดยที่คุณจะต้องแจ้งเราทันที คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับงานศิลปะที่คุณ submit ผ่านบริการของเรา

คุณเข้าใจและยอมรับว่า Exhibitt ให้ความสำคัญและความพยายามเต็มที่ เพื่อที่แสดงสีของงานศิลปะถูกต้องที่สุดตามชิ้นงานจริงที่สุด แต่เพราะหน้าจอต่าง ๆของผู้ใช้บริการแสดงสีไม่เหมือนกัน เราไม่รับผิดชอบต่อความแม่นยำของสีของงานศิลปะ และเราปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความแม่นยำของสี

งานศิลปะออริจินอล

ในการที่คุณ submit งานศิลปะออริจินอล คุณอนุญาตและแต่งตั้ง Exhibitt ให้เป็นผู้ให้บริการ และมอบลิขสิทธิ์ ระดับนานาชาติ แบบไม่ผูกขาด และแบบสามารถโอนสิทธิ์ได้ให้กับ Exhibitt เพื่อที่จะเข้าถึง ดู ใช้ ตัดต่อ ปรับขนาด ทำสำเนา แจกจ่าย มอบสิทธิ์  นำแสดง ส่ง และ กระจายสำเนาของงานศิลปะออริจินอลในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยช่องทางต่าง ๆเพื่อที่จะทำการประชาสัมพันธ์ให้กับศิลปิน ดำเนินธุรกิจ ทำการตลาด และพัฒนาบริการ คุณยอมรับว่าลิขสิทธิ์ที่ได้มอบให้ Exhibitt เป็นแบบ royalty-free และคุณจะได้รับการตอบแทนสำหรับการมอบลิขสิทธิ์จะเป็นรูปแบบของส่วนแบ่งศิลปินเท่านั้น ซึ้งคุณจะได้รับเมื่อมีการซื้องานศิลปะหรือการว่าจ้างผ่านช่องทางการขายและบริการของเราเท่านั้น

งานพิมพ์ และ งานดิจิทอล

งานศิลปะที่ถูกสร้างด้วยการพิมพ์ ("งานพิมพ์") และสื่อดิจิทอล ("งานดิจิทอล") ถือว่าเป็นงานศิลปะออริจินอล โดยที่ศิลปินจะต้องกำหนดและจำกัดจำนวนผลิตทั้งหมดของงานพิมพ์และงานดิจิทอล ศิลปินจะต้องลงชื่อและเลขที่บนผลงานทุกชิ้น และศิลปินเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตผลงานทั้งหมด

ขายงานศิลปะผ่านช่องทางอื่น

เพราะคุณในฐานะศิลปิน แต่งตั้ง Exhibitt ให้เป็นผู้ให้บริการแบบไม่ผูกขาด คุณสามารถขายงานศิลปะผ่านช่องทางอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Exhibitt ("third party" หรือ "third parties") ได้อย่างอิสระ หากคุณขายงานศิลปะผ่าน third party ข้อตกลงและเงื่อนไขของ third party เท่านั้นที่จะสงผล คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนสถานะของงานศิลปะในแพลตฟอร์มให้เป็นปัจจุบัน เช่น เมื่อมีการซื้องานศิลปะ

ส่วนแบ่งศิลปิน

เมื่อมีการซื้อ-ขายของงานศิลปะออริจินอลผ่านบริการ ศิลปินจะได้รับส่วนแบ่ง 70% ของราคาสุดท้าย และ Exhibitt จะได้รับ 30% ของราคาสุดท้าย หากมีการลดราคา ศิลปินและ Exhibitt จะได้รับส่วนแบ่งตามการคำนวนของสัดส่วนมาตรฐาน 70-30

สำหรับการว่าจ้าง Exhibitt ขอสงวนสิทธิ์ในการตั้งราคาสำหรับการว่าจ้าง โดยศิลปินเป็นผู้กำหนดจำนวนที่ตนต้องการ และจะได้รับเต็มจำนวนที่กำหนดเมื่อการว่าจ้างเสร็จสมบูรณ์ และหลังจากการยืนยันว่าผู้ว่าจ้างได้รับงานศิลปะเป็นที่เรียบร้อยตามที่เราพิจารณาตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว

หากศิลปินไม่สามารถส่งมอบงานได้ ศิลปินไม่มีสิทธิ์ในการรับเงิน

การชำระเงิน

Exhibitt และ/หรือ ผู้ให้บริการชำระเงินของเราเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลการจัดส่งจากผู้ซื้อ และเป็นผู้รับผิดชอบในการทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับบริการของเรา

การจัดส่ง

ศิลปินสามารถเลือกที่จะจัดส่งงานศิลปะด้วยตัวเอง หรือใช้บริการจัดส่งของ Exhibitt

เอกสาร และ ใบรับรอง

งานศิลปะทุกชิ้นที่ขายหรือว่าจ้างด้วยบริการของเราจะต้องมีการรับรองจาก Exhibitt และศิลปิน ศิลปินจะได้รับใบรับรองจาก Exhibitt เพื่อลงนามก่อนการบรรจุงานศิลปะเพื่อจัดส่ง

เงื่อนไขระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ศิลปินที่วางขายงานศิลปะและรับการว่าจ้างจะถูกกำหนดเป็นผู้ขาย ("ผู้ขาย") ส่วนผู้ที่ใช้บริการ ดูงานศิลปะ มีประสงค์อยากซื้องานศิลปะ มีประสงค์อยากว่าจ้างศิลปิน หรือได้เคยใช้บริการของ Exhibitt จะถูกกำหนดเป็นผู้ซื้อ ("ผู้ซื้อ")

หากศิลปินได้รับการติดต่อจากผู้ซื้อผ่านบริการ ศิลปินไม่สามารถขายงานศิลปะหรือรับการว่าจ้างด้วยวิธีใด ๆนอกเหนือขอบเขตการบริการของ Exhibitt

หากผู้ซื้อได้รับรู้ถึงศิลปะของศิลปินหรืองานศิลปะของศิลปินเป็นครั้งแรกผ่านช่องทางของบริการ ผู้ซื้อไม่สามารถซื้องานศิลปะหรือทำการว่าจ้างศิลปินด้วยวิธีใด ๆนอกเหนือขอบเขตการบริการของ Exhibitt หากผู้ซื้อมีความต้องการพิเศษ ผู้ซื้อสามารถระบุได้ตอนที่สอบถามศิลปินเพื่อว่าจ้าง

การคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถคืนงานศิลปะได้ต่อเมื่อ (i) งานศิลปะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยการว่าจ้าง (ii) งานศิลปะอยู่ในสภาพและบรรจุภัณฑ์/พัสดุเดียวกับตอนที่ผู้ซื้อได้รับงานศิลปะ (iii) ผู้ซื้อมีเอกสารที่มากับงานศิลปะครบถ้วน (iv) ผู้ซื้อแจ้ง Exhibitt ภายใน 7 วันหลังจากได้รับงานศิลปะ และ (v) งานศิลปะได้ถูกคืนภายใน 30 วันหลังจากที่ผู้ซื้อได้รับงานศิลปะ

เหตุสุดวิสัย

Exhibitt สงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบตามกฎหมายใดๆ ต่อผู้ขายหรือถือว่าละเมิดข้อตกลงด้วยสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันสมเหตุสมผลของ Exhibitt

การใช้บริการ

คุณไม่สามารถใช้บริการในการกระทำที่ผิดกฏหมาย ไม่ตรงต่อจริยธรรม ทำการละเมิด ทำความเสียหาย คุกคาม ทำให้เสียชื่อเสียง ดูหมิ่น กล่าวร้าย สบประมาท ลามก อนาจาร หยาบคาย น่ารังเกียจ หรือใช้ในทางที่ผิด คุณไม่สามารถหลอกลวงหรือเก็บข้อมูลคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าตัว คุณไม่สามารถฟ้องร้องบริการหรือเว็ปไซต์ของเราโดยที่ไม่ได้รับอนุยาตจาก Exhibitt คุณไม่สามารถคัดลอกหรือเลียนแบบ design layout หรือ look-and-feel ของ Exhibitt คุณไม่สามารถ submit งานของผู้อื่น คุณไม่สามารถใช้บริการเพื่อเป็น image hosting service ทั่วไป เช่น ทำการโฆษณา หากเราเห็นว่าคุณละเมิดเงื่อนไข เราสามารถยุติการใช้บริการของคุณได้ทุกเมื่อ โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการชี้แจงล่วงหน้า

กรุณาแจ้งทันทีหากพบความประพฤติหรือคอนเทนท์ที่ไม่เหมาะสม

การเข้าถึง และ การแชร์คอนเทนท์ของคุณ

ในการลงทะเบียนและทำ submission คุณได้มอบสิทธิ์ให้ผู้ใช้คนอื่นสามารถแบ่งปันคอนเทนท์ของคุณด้วยช่องทาง social media คุณเป็นผู้รับผิดชอบโดยผู้เดียวในการควบคุมคอนเทนท์ที่คุณ submit เราไม่สามารถตรวจสอบหรือควบคุมการกระทำของผู้อื่นเกี่ยวกับคอนเทนท์ของคุณ เพราะฉะนั้นคุณต้องชี้แจงผู้ใช้เกี่ยวกับขอบเขตการแชร์คอนเทนท์ของคุณ

บริการ และ เว็บไซต์อื่น ๆ

เราอาจใส่ลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆที่ไม่อยู่ในของเขตการบริการของเรา เราไม่มีอำนาจในการความคุม และไม่มีความรับผิดชอบในคอนเทนท์ที่อยู่ในเว็บไซต์หรือบริการเหล่านี้

Disclaimers of Warranties

Exhibitt สงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบตามกฎหมายใดๆ หากผู้ใช้ได้รับความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ คุณสามารถใช้และเข้าถึงบริการตามดุลยพินิจของคุณเอง

หากคุณ submit คอนเทนท์ เราไม่รับผิดชอบในกรณีที่คอนเทนท์เกิด (i) การศูนย์หาย หรือ ความเสียหาย (ii) การโดนเปลี่ยนแปลงหรือลบทิ้งโดยผู้อื่นนอกเหนือจาก Exhibitt หรือ (iii) การถูกนำไปใช้โดยผู้อื่น

No Modifications, Reverse Engineering

นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไข คุณไม่สามารถ (i) เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย ดัดแปลง หรือ แปลส่วนใดก็ตามของแพลตฟอร์ม หรือ (ii) reverse engineer decompile disassemble หรือ พยายามกระทำการเข้าถึง source code หรือส่วนอื่น ๆของแพลตฟอร์ม

อื่น ๆ

คุณสามารถแจ้งเราได้ที่ contact@exhibitt.net

เราสามารถทำการแจ้งคุณได้ทาง email ไปรษณีย์ ประกาศทางแพลตฟอร์ม หรือช่องทางอื่น ๆที่กฎหมายรองรับ

คุณไม่สามารถทำการแต่งตั้งหรือส่งมอบเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสิทธิ์ ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมกับเรา Exhibitt สามารถส่งโอนสิทธิ์ที่ระบุภายใต้เงื่อนไขให้กับผู้ให้บริการรายอื่น

หัวข้อในเงื่อนไขมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้อ่าน และจะไม่สามารถใช้ในการตีความนัยหรือเจตนา

ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนด ไม่ใช่การสละสิทธิ์ของข้อกำหนด

The Terms, Services and Content are provided "AS IS", without warranty of any kind, either express or implied.