The voice of dreams

INNERGY
Series by
Pahas Tongting

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมจีนได้เข้ามาในประเทศไทย และผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยอย่างแยกออกไม่ได้ ทั้งด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ สถาปัตยกรรม รวมถึงศิลปะแบบจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ทรงได้ให้ความสำคัญกับศิลปะจีนอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากวัดที่สร้างขึ้นใน สมัยนั้นจะมีลักษณะทางสถาปัตยกรรม บางประการแบบจีน รวมถึงรูปวาดในพระอุโบสถบางหลังทรงให้เขียนภาพแบบวรรณกรรมจีนแทนเรื่องราวพุทธประวัติ หรือชาดกแบบไทย เป็นต้น ด้วยการผสมผสานของศิลปะจีนและไทยเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้รู้ซึ้งและประทับใจ ทำให้เกิดความจริงใจ และแรงบันดาลใจจากเรื่องราว วรรณกรรม, บทกวี , ศิลปะการแสดง รวมถึงความเชื่อ ของชาวจีน มาถ่ายทอดในรูปแบบศิลปะแบบ Expressionism ภาพเขียนชุด “innery” (inner + energy) หรือแปลว่า “กำลังจากภายใน” จึงได้เกิดขึ้น จากนำความโดดเด่นของเอกลักษณ์ศิลปะแบบจีน ถ่ายทอด ออกมาเป็นการใช้สีที่รุนแรง ตรงไปตรงมา โดยใช้เทคนิคการใช้นิ้วมือระบายแทนพู่กันเพราะการใช้นิ้วสัมผัสทำให้รู้ถึงความรู้สึกถึงอารมณ์ของตนเองได้ชัดเจน มากกว่าใช้วัตถุอื่นมาสัมผัสแทน ทำให้ได้แสดงภาวะความรู้สึกลึกๆ การปล่อยอารมณ์ไปอย่างอิสระ โดยหลักสุนทรียภาพของข้าพเจ้าอยู่ที่การแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา มีการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบและใช้สีที่ตัดกันอย่าง รุนแรง แต่สามารถสร้าง อารมณ์อย่างชัดเจนมีความรู้สึกคล้อยตามด้วยการใช้เส้นและลีลาของสี บางครั้งก็สร้างรูปทรงให้ปรากฏขึ้นจากความคิดอันเป็นนามธรรม ซึ่งข้าพเจ้าได้จินตนาการโดยไม่ต้องพึ่งเส้นรูปทรง สี จากความเป็นจริง การแสดงออกของข้าพเจ้าจึงเป็นผลจากพลังจิตใต้สำนึก ตามเส้นทางของจิตใจ ในชั่วขณะแห่งโมงยามนั้น และได้ซึมซับผลแห่งพลังความคิดนั้นให้ปรากฏซึ่ง สุนทรียภาพ ความ ประทับใจ หรือ ความสะเทือนอารมณ์ ตามอัจฉริยภาพ เพื่อ ความพอใจ ความรื่นรมย์ หรือความเชื่อของข้าพเจ้าเอง เน้นการสร้างงานตามสัญชาตญาณแห่งการแสดงออกอย่างเต็มที่ ผลงานที่เกิดขึ้นจะเกิดจากลีลาของ รอยแปรงและจังหวะของสิ่งต่าง ๆ ถ้อยคำทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือสิ่งที่ข้าพเจ้าได้จดจำในขณะที่ทำงานศิลปะในชุดนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกคล้ายกับว่าได้จดจำรอยประทับความจริงแท้แห่งจิตวิญ ญานของข้าพเจ้าในม่านคลุมของหัวใจ ให้ประจักษ์แก่สายตาแห่งแสงอรุณที่อาบผิวโลกให้เห็นความกระจ่างชัดแก่ดวงจิตของข้าพเจ้า ณ บัดนี้ ผลงานของข้าพ เจ้าได้ประจักษ์เพื่อบรรลุเป้าหมายตัวตนให้เกิดความสุนทรีย์ทาง อารมณ์ให้แก่ผู้ที่ตอบรับมันอย่างบริสุทธ์ใจ และในความปลื้มเปรมปราโมทย์ เสมือนแสงสว่าง อันเรืองรองที่แสดงอยู่เบื้องหน้า ผ่านทางผลงาน ศิลปะ นั้นเอง

Pahas Tongting loves to use intense, contrasting, and over-the-top colours to express the raw power accumulated in his mind. As a Thai artist who was brought up in a Chinese household, he stated that the Chinese and Thai cultures are intertwined - such as cultural values, traditions, and beliefs. That is why the subject of his works centres around Chinese culture, history, and mythology.

Tags:
ขายเป็นเซ็ท ทั้งหมด
ชิ้น
ขนาด
100
cm x
150
cm
ต่อชิ้น
oil
on
Canvas
signed, original artwork
signed original artwork,
limited edition
limited edition - total
1
editions
certificate of authentication
7 days return policy
sold by
Pahas Tongting

other artwork in the series

series

Tinge
by
Pahas Tongting
Woodcut
by
Pahas Tongting